Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei Més informació Aceptar

Condicions de preinscripció

Et preguem que llegeixis amb molta atenció la informació que et presentem a continuació sobre les condicions de preinscripció, preus i serveis de la Residència Universitària Augusta.

INDEX

1. Condicions econòmiques

1.1. Tarifes:

Des 625 € + IVA

Preus per persona. Els preus no inclouen IVA del 10%.

Les Mensualitats s'abonaran entre el dia 1 i 5 de cada mes.

1.2. Matrícula:

300 € (Aquest import cobreix les despeses de gestió i tramitació).

1.3. Dipòsit de garantia (fiança):

Quan siguis admès / aa la residència, hauràs de pagar l'import de 900 € en concepte de dipòsit de garantia (fiança). En cap cas el resident podrà imputar el dipòsit de garantia (fiança) al pagament de l'última mensualitat pendent ni a cap altre concepte.

1.4. Forma de pagament:

Tant la Matrícula com la Fiança i les mensualitats s'abonaran, mitjançant transferència bancària al compte ES21 0081 0058 8500 0157 4864 (Banc Sabadell Passeig Fabra I Puig 56, 08000, Barcelona)

Per a transferències internacionals utilitzar el codi:

IBAN ES75 0182 8727 5902 0152 2031

SWIFT BBVA ESMMXXX

2. DURADA DEL CONTRACTE D'ALLOTJAMENT

El contracte d'allotjament es formalitzarà per un termini mínim i obligatori de 10 mesos des del 01 de setembre fins al 30 de juny.

3. REQUISITS D'ADMISSIÓ I ASSIGNACIÓ DE PLACES

3.1. Requisits per a l'admissió:

Persones que acreditin la seva condició d'estudiants, estudiants en pràctiques, participants de cursos formatius o vinculades al món universitari.

3.2. Asignació de plaçes:

L'adjudicació de les places als estudiants es realitzarà tenint en compte la data en què s'ha realitzat el pagament de la matrícula i les preferències d'habitació sol·licitades. Si la demanda de places superés el nombre d'habitacions disponibles, es crearà una llista d'espera per ordre de sol·licitud.

4. PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ


  1. Omple el formulari
    de reserva

  2. Abona l'import
    de la matrícula

  3. Envia'ns el justificant
    de pagament

4.1. Termini:

Inici: 1 d 'abril.

Finalització: 31 juliol. Per als antics residents el termini finalitza el 31 de Maig.

Per formalitzar la preinscripció, és imprescindible realitzar el pagament de la matrícula, en cas contrari es desestimarà la sol·licitud. Els antics residents estan exempts del pagament de matrícula.

4.2. Formalització:

Per poder-te preinscriure a la residència és imprescindible tenir una adreça de correu electrònic ja que tots els tràmits administratius es realitzen en línia.

Perquè la preinscripció quedi correctament formalitzada, cal seguir els següents passos:

1. Emplena degudament el formulari de preinscripció en línia. Rebràs, en el termini de 48 laborables, un correu electrònic a l'adreça especificada al formulari.

Si després de realitzar la preinscripció no reps cap correu electrònic, és que aquest ha estat mal introduït en el formulari de preinscripció i hauràs de tornar a iniciar el procés de nou.

2. Realitza la transferència de la Matrícula per un import de 300 €. Especificar nom del resident en "concepte".

3. Adjuntar fitxa resident rebuda, degudament emplenada, i el comprovant de pagament a l'adreça reservas@residencia-augusta.com

5. PROCÉS D'ADMISSIÓ

5.1. Notificació d'admesos / es i llista d'espera:

A partir de l'1 d'agost es notificaran, mitjançant correu electrònic, les admissions i els estudiants en llista d'espera.

5.2. Recepció de la carta d'admissió i la documentació annexa:

En el correu electrònic esmentat en el punt anterior, els estudiants admesos a la residència rebran la notificació d'admissió a la Residència i el contracte d'allotjament amb la normativa de la Residència.

S'informarà, llavors, de com realitzar el pagament del dipòsit de garantia (Fiança) i de la primera mensualitat (Setembre).

5.3. Distribució d'habitacions:

El responsable de la residència realitzarà la distribució de les habitacions. No obstant, en cas de necessitat sobrevinguda, la direcció es reserva el dret de canviar, durant l'estada, l'habitació assignada, sempre que la nova habitació sigui del mateix tipus o superior que la inicialment contractada sense cap càrrec addicional.

6. PROCÉS DE CONTRACTACIÓ

A partir de rebre el correu electrònic d'acceptació, l'estudiant ha d'enviar escanejat a reservas@residencia-augusta.com els següents documents:

a) Còpia del contracte, degudament emplenat i signat en totes les seves pàgines.

b) El comprovant bancari del pagament del dipòsit de garantia (fiança) 900 €.

c) El comprovant bancari del pagament de la primera mensualitat (Setembre).

d) Fotocòpia del DNI o passaport.

El dia d'ingrés a la residència, han de portar els originals d'aquesta documentació (la còpia del contracte en dos exemplars), document acreditatiu dels estudis a cursar i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social i / o de l'assegurança mèdica.

Tots els residents (nous i antics) hauran de notificar la data prevista d'arribada abans del dia 15 d'Agost per correu electrònic (reservas@residencia-augusta.com).

7. CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ I NO DEVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA I / O DIPÒSIT DE GARANTIA (FIANÇA)

7.1. Condicions de devolució de la matrícula i / o dipòsit de garantia (Fiança):

1. Si la residència no pot assignar la plaça sol·licitada per manca d'habitacions disponibles o no pot oferir, abans de l'inici del contracte, el tipus d'habitació sol·licitada.

7.2. Condicions de no devolució de la matrícula i / o dipòsit de garantia (fiança):

1. Si renuncies voluntàriament i en qualsevol moment a la plaça sol·licitada / adjudicada per la residència.

2. Si abandones la residència abans de la data de finalització del contracte d'allotjament.

7.3. Termini de devolució de la matrícula i / o dipòsit de garantia (fiança):

Les devolucions de les matrícules dels estudiants que no hagin estat admesos i de les baixes justificades es començaran a fer efectives un cop finalitzat el procés d'admissió.

Un cop finalitzada l'estada a la Residència, es farà la liquidació del dipòsit de garantia (Fiança), enviant transferència en el termini d'un mes després de la marxa del resident.

8. LLISTA D'ESPERA

La residència obrirà una llista d'espera per a tots aquells estudiants que hagin presentat la seva sol·licitud, i que no hagin estat admesos a la llista inicial. Es contactarà amb la llista d'espera en el moment en què es produeixi una baixa; per aquest motiu és necessari que s'especifiqui clarament en el formulari de preinscripció, tots els telèfons i l'adreça de correu electrònic on podran localitzar durant els mesos d'estiu.

En compliment del que disposa el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de l'actual Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el resident queda informat que les dades personals contingudes en el formulari de preinscripció on-line, seran incorporades a un fitxer informatitzat anomenat "RESIDENTS", la titularitat correspon a l'empresa Residència Universitària Augusta. (RUA). Aquestes dades de caràcter personal seran emprats per l'citades empresa com a sol·licitud de preinscripció on-line pel curs acadèmic corresponent i la correcta formalització de les reserves, incloent la promoció comercial dels serveis que presten, entenent que la formalització d'aquest document, implica el consentiment per a dur a terme aquest tractament. Així mateix, el resident queda informat de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició, en relació a les seves dades personals facilitades a l'adreça o e-mail de Residència Universitària Augusta: reservas@residencia-augusta.com